algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
CHIROPRACTIE Rugkliniek Heerlen
2018

1.  Intentie en Definities
1.1 Alle behandelaars c.q. chiropractoren werkzaam binnen en voor CRH zijn gediplomeerd en gespecialiseerd chiropractor en geregistreerd binnen de registers van Stichting Chiropractie Nederland (SCN) of de Dutch Chiropractic Federation DCF en Stichting Nationaal Register voor Chiropractoren (SNRC).
1.2 Voornoemde behandelaars c.q. chiropractoren hebben de intentie de gezondheid te verbeteren c.q. om gezondheidsklachten te verlichten, te verhelpen of te voorkomen. Een open en oprecht contact vanuit zowel Cliënt als de behandelaar is hierbij een basisvoorwaarde.
1.3 Consultaties/behandelingen aangeboden binnen deze praktijk vallen niet onder de Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (de zogenaamde Wet BIG) en kunnen daarmee niet gerekend worden tot de reguliere medische zorg.
1.4 Alle behandelaars, de direct ondersteunende medewerkers evenals de rechtspersoon van Chiropractie Rugkliniek Heerlen worden hierna vermeld onder de gezamenlijke noemer van CRH.
1.5 Patiënten (of de wettelijke vertegenwoordiger) en andere zakelijke contacten van CRH worden hierna vermeld onder de gezamenlijke noemer van Cliënt.
1.6 Door registratie en lidmaatschap van voormelde registers verklaart CRH zich inzake de consultaties en medische werkwijze van haar behandelaars akkoord en onderhorig aan de voorwaarden, regels en gedragscodes door SCN en/of DCF gesteld aan haar leden.
1.7 De Hierna te volgen voorwaarden zijn alleen van toepassing op en betreffen slechts het interne beleid van CRH naar Cliënt. Hieraan kunnen verder geen externe rechten worden ontleend.

2 Algemene behandelvoorwaarden
2.1 Behandelingen zijn uitsluitend via afspraak en worden bij voorkeur uitgevoerd door de behandelaar die het behandeltraject heeft gestart. Bij afwezigheid of op verzoek van Cliënt kan de behandeling door een andere behandelaar van CRH worden overgenomen.
2.2 Afspraken worden telefonisch gemaakt, via onze website of in persoon.
2.3 Cliënt heeft de plicht CRH goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de problemen en klachten waarvoor deze zich wenst te laten behandelen evenals de algehele toestand van gezondheid en gezondheidsproblematiek. Tenslotte dient Cliënt de adviezen gesteld door de behandelaar(s) van CRH op te volgen.
2.4 Een eerste consult of intakegesprek kan net als alle andere soorten (vervolg)afspraken uiterlijk tot 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van het consult kosteloos en zonder verdere verplichting worden geannuleerd.
2.5 Annulering van een gemaakte afspraak dient bij voorkeur telefonisch te geschieden. Annulering via voicemail of e-mail is ook mogelijk.
2.6 Bij het niet nakomen, of niet tijdig annuleren (tot 24 uur voor aanvang), van een consultatie behoudt CRH zich het recht voor 100% van het tarief van het voorgenomen consulatie in rekening te brengen.
2.7 Indien gewenst kan beëindiging van de behandeling te alle tijden geschieden middels persoonlijk bericht van Cliënt. CRH zal indien mogelijk en gewenst, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere behandelaar of zorgverlener.

3 Gegevensverstrekking en privacy
3.1 CRH en de ondersteunende medewerkers staan onder een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het behandeldossier en/of vertrouwelijke persoonlijke informatie van Cliënten.
3.2 Naast CRH hebben alleen Cliënten (of plaatsvervangend de wettelijke ouders/verzorgers) het recht op inzage in het persoonlijk dossier.
3.3 Huisartsen en behandelaars, waarmee een samenwerking bestaat, kunnen door CRH deelgenoot worden van relevante informatie welke nodig is voor de vervolgbehandeling door deze behandelaar(s). Hiervoor wordt u door CRH persoonlijk (mondeling) toestemming gevraagd in de vragenlijst bij de anamnese.
3.4 Gegevens van Cliënten worden (op verzoek) uitsluitend aan derden verstrekt, indien hiervoor door de betrokken Cliënt een ondertekende machtiging aan CRH is gegeven en uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de zorg.
3.5 De juistheid en eventuele wijzigingen en correcties van persoonlijke, medische, contact- en adresgegevens en verzekeringsgegevens behoren tot de verantwoordelijkheid van de Cliënt. CRH kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve gegevens en/of mogelijke consequenties die hieraan verbonden zijn.
3.6 Het verwerken van persoonlijke en medische informatie van Cliënten gebeurt volgens het Privacy- en dataveiligheidsbeleid van CRH, op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De volledige beleidstekst is terug te vinden op de website www.rugkliniekheerlen.nl en in de wachtruimte (informatieklapper)

4 Tarieven
4.1 CRH rekent voor zowel consultaties, behandelingen als voor medische correspondentie een honorarium met eventueel bijkomende toeslagen.
4.2 CRH behoudt zich het recht tussentijds en op ieder moment haar tarieven te herzien en aan te passen.
4.3 Alle tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
4.4 Alle actuele tarieven staan gepubliceerd op de website www.rugkliniekheerlen.nl en zijn tevens aanwezig in de wachtruimte van de praktijk (informatieklapper).

5 Betaling
5.1 Alle consultaties/behandelingen dienen direct na afloop te worden voldaan, middels een PIN betaling (voorkeur) of contante betaling. Biljetten van meer dan € 100,- worden niet geaccepteerd. Betaling via Creditcard is niet mogelijk.
5.2 Bij wijze van uitzondering en in overleg met CRH kan de betaling middels een bankoverschrijving worden voldaan. Deze dient binnen veertien dagen te zijn bijgeschreven op de rekening van CRH.
5.3 Na voldoening ontvangt Cliënt een deugdelijke kwitantie die ter declaratie kan worden aangeboden aan de zorgverzekering.
5.4 Bij een aantal zorgverzekeringen bestaat de mogelijkheid dat CRH namens Cliënt de declaratie aanbiedt. In dat geval betaalt de zorgverzekering het volledige bedrag aan CRH en ontstaat een betalingsverplichting tussen Cliënt en zorgverzekering. Cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van ontvangen consultaties/behandelingen. CRH houdt zich het recht om de declaratie op ieder moment op te schorten.
5.5 In geval van medische correspondentie staan de (eventueel afwijkende) betalingsvoorwaarden vermeld op de bijgevoegde rekening.
5.6 Uitstel van betaling kan alleen door CRH verleend worden en slechts na opgave van redenen.
5.7 Na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum) kan middels herinneringen administratiekosten, als ook de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
5.8 Bij herhaalde herinnering houdt CRH zich het recht voor naar eigen inzicht en zonder verdere kennisgeving de vordering ter incasso uit handen te geven.
5.9 In zulks geval komen alle eventuele binnen- en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus zoals doorberekend aan CRH voor aanname, behandeling en afhandeling van het betreffende dossier.

6 Zorgverzekering
6.1 De kosten voor Chiropractische behandelingen worden door de meeste zorgverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed op basis van een aanvullende verzekering.
6.2 Elke Cliënt van CRH is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een zorgverzekering en daarmee voor de dekking van de dienstverlening van CRH.
6.3 CRH tracht zich geïnformeerd te houden over de zorgverzekeringen en de mogelijkheden omtrent de vergoedingen voor Chiropractische behandelingen en waar mogelijk verstrekt CRH deze informatie aan haar Cliënten. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor sluitende informatie dient te allen tijde contact te worden opgenomen met de zorgverzekering in kwestie.

7 Praktische Huisregels
7.1 CRH is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, diefstal of beschadiging van bezittingen van Cliënten of anderen in of rond het pand.
7.2 De parkeerplaats is enkel bedoeld voor bezoekers van CRH en zal buiten openingsuren worden afgesloten.
7.3 Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
7.4 Het gebruik van mobiele telefoons of andere opnameapparatuur in de behandelkamers wordt niet gewaardeerd, tenzij in overleg.
7.5 In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel, de BHV-er of de daartoe bevoegde instanties zoals brandweer en politie opgevolgd te worden.

8 Toepasselijk Recht en Klachtenregeling
8.1 CRH en haar behandelaars hebben zich middels registratie en lidmaatschap onderhorig verklaard aan de reglementen en gedragscodes van de voornoemde registers SCN en/of DCF/SNRC.
8.2 Voor klachten en geschillen kan Cliënt zich rechtstreeks tot zijn/haar chiropractor en/of de eigenaar van de praktijk, mevrouw T. Nilsen, richten.
8.3 Indien Cliënt zijn/haar klacht niet wenst te delen met CRH, kan gebruik worden gemaakt van de klachtenprocedures zoals deze van toepassing zijn binnen de voornoemde registers SCN: www.stichtingchiropractie.nl en/of DCF/SNRC: www.dcfchiropractie.nl
8.4 De verdergaande rechtsverhouding tussen CRH en Cliënt wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht. Uitsluitend een Nederlandse rechter, binnen het arrondissement waar CRH is gevestigd, is bevoegd van enig geschil tussen CRH en Cliënt kennis te nemen, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.

9 Algemene Voorwaarden
9.1 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van toepassing indien CRH hiermee middels schriftelijke bevestiging heeft ingestemd.
9.2 CRH houdt zich het recht op ieder moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
9.3 De actueel geldende Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website www.rugkliniekheerlen.nl en zijn tevens aanwezig in de wachtruimte van de praktijk (informatieklapper).

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen